Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk - prekladateľský seminár AJL
Anglický jazyk - reálie a história anglicky hovoriacich krajín AJA
Anglický jazyk - spoločensko-vedný seminár AJS
Anglický jazyk - základy ekonomickej terminológie AJT
Biológia BIO
Cvičenia z aplikovanej informatiky CJI
Cvičenia z aplikovanej matematiky CJM
Cvičná firma CFA
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Ekonomická štatistika ESZ
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomický seminár EMS
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hospodárska geografia HOG
Informatika INF
Jazyková odborná príprava JOD
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Lyžiarsky kurz LK
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obchodná korešpondencia OBK
Počítačové systémy a siete PSS
Podniková ekonomika POE
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Programovanie PRO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská komunikácia KMM
Spoločenská komunikácia - cvičenia WSP
Správanie SPR
Súvislá odborná prax SRX
Technológia spracovania údajov TSU
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Tvorba webových stránok TWS
Účtovníctvo UCT
Úvod do makroekonómie MEU
Základy podnikateľského myslenia - tvorba projektov MYT

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
    Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
  • +421 058 7321 481

Fotogaléria